top of page

Verksamhetspolicy

WAC Recycling som en del av Vinning ska ha marknadens bästa utbud avseende återvinning av metallskrot. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder och att varje nöjd kund kan utgöra en framtida referens. Vi skräddarsyr lösningar genom helhetsentreprenad.

WAC Recycling som en del av Vinning ska ha marknadens bästa utbud avseende återvinning av metallskrot. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder och att varje nöjd kund kan utgöra en framtida referens. Vi skräddarsyr lösningar genom helhetsentreprenad.

Ledningen skall tydligt visa sitt engagemang för kvalitet genom att sätta tydliga mål, handla, mäta och leverera.

Interna och externa krav samt tillämpliga lagar skall följas och vårt kvalitets- och miljöarbete ska leda till ständiga förbättringar. Vi skall som ett led i vår affärsverksamhet aktivt medverka till en hållbar miljöutveckling och förebyggande av förorening. 

Vi skall ge all medarbetare förutsättningar att kunna uppfylla uppställda krav genom att ge god utbildning och ta ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att verksamhetspolicyn följs och att intressenters krav uppföljs.

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker mot den yttre miljön.

Vid eventuella störningar ska omsorg om hälsa och miljö prioriteras.

Inför beslut om investeringar eller andra förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor diskuteras, risker undersökas och konsekvenser bedömas i samverkan med representant för de anställda. Åtgärder ska därefter vidtas, för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och därmed minimera risker för både arbetsmiljö och yttre miljö.

bottom of page